Procedura zgłaszania przypadków naruszenia praw autorskich i innych.

1.      Nie mamy obowiązku aktywnego wyszukiwania plików w jakikolwiek sposób naruszających prawa osób trzecich, zgodnie z art. 4 Warunków oraz zgodnie z § 5 ustawy nr 480/2004 Sb. (Dz. U.) o niektórych usługach spółek informatycznych, aczkolwiek jesteśmy upoważnieni i zobowiązani do bezzwłocznego usunięcia takich plików z Portalu, natychmiast po stwierdzeniu ich niezgodnego z prawem charakteru. Z tego względu wspieramy Użytkowników i osoby trzecie, ich prawa do ochrony własności intelektualnej czy przemysłowej, prawa do ochrony dóbr osobistych i godności ludzkiej, ewentualnie inne prawa, które mogłyby być naruszone przez treść plików, wczytanych na Portal przez któregoś z Użytkowników.

Z tego względu wszystkim wyżej wymienionym osobom zalecamy postępować w sposób następujący:

a.      starannie ocenić, czy przechowywany plik rzeczywiście narusza ich prawa i zidentyfikować te prawa (np. prawo do udostępniania dzieła autorskiego publiczności w rozumieniu § 14 ustawy nr 121/2000 Sb. (Dz. U.), prawa autorskiego, lub inne prawa majątkowe według prawa autorskiego itp.); w przypadku wątpliwości skonsultować tę kwestię z radcą prawnym lub inną kompetentną osobą;

b.     przesłać do nas zawiadomienie o naruszeniu praw za pomocą formularza "zgłoś nadużycie", lub w postaci listu wysłanego na adres korespondencyjny spółki. Takie zawiadomienie musi zawierać przynajmniej:

·      identyfikację nadawcy oraz jego podpis (korespondencja elektroniczna nie musi być podpisana za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) wraz z danymi kontaktowymi (adres, e-mail, numer telefonu);

·      identyfikację osoby, której prawa zostały naruszone (o ile nie jest zgodna z nadawcą) oraz opis i przedstawienie związku z osobą uprawnioną (np. poprzez załączenie kopii pełnomocnictwa itp.);

·      identyfikację pliku niezgodnego z prawem (link do pliku);

·      opis naruszenia praw, identyfikację praw osoby uprawnionej (identyfikację autora dzieła, zawartego w przechowywanym pliku, np. dzieła filmowego, udzielenie informacji o tym, że użytkownikowi, który wczytał plik na Portal, nie udzielono licencji na upowszechnianie dzieła, lub opis ingerencji w prawa osobowe itp.);

·      oświadczenie o tym, że nadawca działa w dobrej wierze, oraz że poprzez przesłane zawiadomienie nie narusza praw użytkownika, który wczytał plik na Portal, ani praw osób trzecich. 

2.      Przyjęte zawiadomienie, zawierające wyżej wymienione informacje, zostanie rozpatrzone pod względem swojej zasadności oraz tego czy nie zostało wniesione przez osobę do tego nieupoważnioną. W przypadku, gdy zawiadomienie rzeczywiście świadczy o niezgodnym z prawem charakterze pliku, plik zostanie, bez dodatkowego wezwania użytkownika, który umieścił go na Portalu, usunięty zgodnie z art. 5.2. Regulaminu serwisu. W przypadku powtarzających się zawiadomień dotyczących plików wczytanych na Portal przez jednego użytkownika, konto tego użytkownika zostanie zlikwidowane na podstawie art. 5.3. Regulaminu serwisu.

3.      Wszelkie dane na temat użytkownika, którego dotyczy zawiadomienie oraz na temat jego konta użytkownika, z adresem IP, z którego dokonano wczytania pliku włącznie, mamy prawo zachować i udzielić ich osobom trzecim w przypadku, że tak będzie nakazywać prawo, nawet po usunięciu konta użytkownika.

  

Procedura specjalna w przypadku znalezienia pliku, zawierającego pornografię dziecięcą.

1.      Ze względu na zasadę zerowej tolerancji wobec pornografii dziecięcej na Portalu, oczekujemy, aby zawiadomienie o niej było jak najprostsze, a także miało taką formę i treść, które umożliwią nam natychmiastową interwencję. W przypadku znalezienia pliku wzbudzającego podejrzenie, że zawiera pornografię dziecięcą lub ją w jakikolwiek sposób propaguje, zalecamy następujące postępowanie:

a.      sporządzić zrzut ekranu strony, na której istnieje możliwość pobrania pliku;

b.     przesłać do nas zawiadomienie z danymi identyfikującymi plik za pomocą formularza "zgłoś nadużycie", lub w postaci listu przesłanego na adres, podany w danych kontaktowych Administratora Portalu, przy czym takie zawiadomienie musi zawierać przynajmniej:

·      identyfikację nadawcy wraz z danymi kontaktowymi (adres, e-mail, numer telefonu);

·      identyfikację pliku niezgodnego z prawem (link do pliku);

·      opis podstaw, na jakich powzięto podejrzenie o pornografii dziecięcej lub o jej propagowaniu.

2.      Przyjęte zawiadomienie zawierające wyżej wymienione informacje, zostanie rozpatrzone pod względem swojej zasadności. W przypadku, gdy zasadność zawiadomienia zostanie potwierdzona, niezwłocznie udokumentujemy wszystkie istotne fakty, a następnie zlikwidujemy konto użytkownika, który wczytał plik na Portal i usuniemy wszystkie pliki wczytane przez tego użytkownika zgodnie z art. 5.3. Regulaminu serwisu.

3.      Wszelkie informacje z identyfikacją użytkownika, jego adresem IP i wczytanym plikiem włącznie, zostaną przekazane organom czynnym w postępowaniu karnym.

Zgłoś nadużycie

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies. Korzystając z tej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. ZAMKNIJ