Warunki użytkowania portalu FileShark.pl 

Administrator portalu: 
New Age Media s.r.o.
Sokola Tumy 16
709 00 Ostrava

 

1.              Postanowienia wstępne

1.1          Zakres zastosowania Warunków

1.1.1          Niniejsze Warunki regulują korzystanie z portalu „fileshark.pl“ przez Użytkowników oraz wzajemne stosunki pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

1.2          Objaśnienie pojęć

1.2.1          Warunki – niniejsze Warunki użytkowania przechowalni danych fileshark.pl, dostępne na http://www.fileshark.pl ;

1.2.2          Portal – przechowalnia danych dostępna pod domeną http://www.fileshark.pl, umożliwiająca Użytkownikom wczytywanie plików danych (upload) oraz pobieranie plików danych (download);

1.2.3          Administrator – administrator Portalu;

1.2.4          Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca stronę fileshark.pl w celu wczytywania i pobierania plików;

1.2.5          Download – pobranie plików z Portalu przez Użytkownika;

1.2.6          Upload – wczytanie plików na Portal przez Użytkownika;

1.2.7          Konto Użytkownika – płatne lub bezpłatne konto Użytkownika utworzone na podstawie rejestracji Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik ma prawo zalogować się na portalu pod unikatową nazwą użytkownika za pomocą Modułu Rejestracji i korzystać z wymienionych usług;

1.2.8          Moduł rejestracji – Moduł w ramach strony internetowej Portalu, umożliwiający rejestrację niezarejestrowanego Użytkownika i zalogowanie Użytkownika już zarejestrowanego na Portalu;

1.2.9          Plik – plik z danymi w formacie akceptowanym przez Portal, który może przez Użytkownika zostać wczytany na Portal lub pobrany z Portalu;

1.3          Portal fileshark.pl

1.3.1          Portal fileshark.pl to wirtualna przechowalnia danych, która oferuje Użytkownikom możliwość wczytywania plików z danymi (upload) oraz pobierania plików z danymi (download) zgodnie z prawnymi przepisami Republiki Czeskiej.

1.3.2          Administrator zapewnia zarządzanie i obsługę Portalu oraz jego promocję wśród użytkowników internetu.

1.3.3          Administrator nie oferuje do pobrania własnych plików, danych w stosunku do których byłby realizatorem praw wynikających z ust. nr 121/2000 Sb. (Dz.U.), prawa autorskiego (dalej tylko „prawo autorskie“) lub innych przepisów, z wyjątkiem informacji dla Użytkowników (niniejszych warunków lub innych zasad regulujących użytkowanie Portalu).

1.3.4          Administrator jest uprawniony do świadczenia, oprócz usługi udostępniania Uploadu i Downloadu, również innych związanych z tym usług, jak forum dyskusyjne lub innych, według aktualnej oferty na Portalu.

 

2.              Rejestracja użytkowników

2.1          Z Portalu mogą korzystać Użytkownicy zarejestrowani i niezarejestrowani. Zakres usług oferowanych na Portalu zależy od tego, czy Użytkownik jest zarejestrowany czy nie, oraz od poziomu rejestracji.

2.2          Korzystanie z Portalu przez Użytkownika, bez względu na poziom rejestracji regulują niniejsze Warunki. Użytkownik niezarejestrowany akceptuje aktualne brzmienie Warunków z chwilą wydania polecenia Download lub Upload pliku. Użytkownik zarejestrowany jest zobowiązany do akceptacji aktualnego brzmienia niniejszych Warunków w ramach rejestracji.

2.3          Użytkownik, który rejestruje się na Portalu powinien podczas rejestracji poprzez Moduł Rejestracji podać następujące dane:

2.3.1          adres e-mail;

2.3.2          nazwę użytkownika (login) i hasło.

2.4          Administrator ma prawo, w przypadku wątpliwości co do poprawności danych wprowadzonych podczas rejestracji, wezwać Użytkownika do wykazania ich poprawności i prawdziwości. Jeżeli Użytkownik nie odpowie na to wezwanie w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób, Administrator będzie upoważniony do zablokowania konta Użytkownika.

2.5          Hasło dostępu do Portalu stanowi, w myśl niniejszych Warunków, informację poufną i Użytkownik powinien chronić je przed upublicznieniem, powinien powstrzymać się przed ujawnianiem go osobom trzecim oraz powinien niezwłocznie zgłosić Administratorowi za pośrednictwem formularza kontaktowego jego stratę lub nieuprawnione udostępnienie osobom trzecim. Użytkownik ma możliwość zmiany hasła w ustawieniach Konta Użytkownika.

2.6          Użytkownicy nie mają prawa do posiadania więcej niż jednego Konta Użytkownika. Jedno konto może być wykorzystywane tylko przez jeden adres IP. Użytkownik nie ma prawa korzystania z konta innego Użytkownika ani udostępniania własnego Konta Użytkownika osobie trzeciej - Konto Użytkownika nie może być przenoszone ani przekazywane innym osobom, identyfikuje zawsze indywidualnego użytkownika - osobę fizyczną. Wszelkiego rodzaju dzielenie konta, udostępnianie lub przenoszenie transferu może prowadzić do zablokowania lub usunięcia konta, oraz zablokowania adresu IP, który służy do dzielenia, udostępniania, lub logowania na większą ilość kont niż jedno (tak zwane wykorzystanie komercyjne) bez podania przyczyny. Aby konto mogło zostać przeniesione, udostępnione lub wykorzystywane komercyjnie, należy zakupić konto komercyjne, które pozwala na używanie konta w celach komercyjnych. Konto komercyjne posiada inny status konta "Komercyjne". Konto może być zakupione po kontakcie za pomocą e-mail lub formularza kontaktowego. Ceny kont komercyjnych są ustalane indywidualnie. Konto komercyjne posiada limit transferu 33GB lub 66GB / 24 godziny w zależności od wybranej opcji zakupu.

 

3.              Poziomy uprawnień Użytkownika

3.1          Użytkownik niezarejestrowany

3.1.1          Użytkownik niezarejestrowany (to jest Użytkownik, który nie dokonał rejestracji w sposób przewidziany w art. 2.3. niniejszych Warunków) ma prawo korzystania z Portalu w następującym zakresie:

-      przeglądanie stron internetowych Portalu;

-      pobieranie plików z ograniczoną prędkością - max. 150 kb/s;

-      przed rozpoczęciem pobierania pliku oczekiwanie 60 sekund do rozpoczęcia pobierania;

-      pobranie najwyżej 1 pliku w ciągu 60 minut, przy czym nie ma prawa równoczesnego pobierania większej liczby plików;

-      maksymalny rozmiar wczytanego pliku wynosi 1024MB (maksymalnie 1 plik jednocześnie);

-      maksymalny czas przechowywania pliku na Portalu wynosi 30 dni od ostatniego pobrania (Download).

3.2          Użytkownik zarejestrowany z darmowym Kontem Użytkownika

3.2.1          Użytkownik zarejestrowany ma podczas rejestracji prawo wyboru poziomu rejestracji z darmowym Kontem Użytkownika, na podstawie którego ma prawo do:

-       przeglądania stron internetowych Portalu;

-       pobierania plików z ograniczoną prędkością - max. 150 kb/s;

-       przed rozpoczęciem pobierania pliku oczekiwanie 60 sekund do rozpoczęcia pobierania;

-       pobrania najwyżej 1 pliku w ciągu 60 minut, przy czym nie ma prawa równoczesnego pobierania większej liczby plików;

-       maksymalny rozmiar wczytanego pliku wynosi 10240MB (maksymalnie 20 plików jednocześnie);

-       maksymalny czas przechowywania pliku na Portalu wynosi 30 dni od ostatniego pobrania (Download). 

-       maksymalna przestrzeń do przechowywania danych dla jednego Użytkownika to 8TB.

-     maksymalna objętość danych pobranych w ciągu jednej doby (od godz. 0:00 do godz. 23:59) wynosi 30 GB*;

*Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego (w ustalonym przez niego czasie, bez informowania użytkowników serwisu)  zwiększenia maksymalnej ilośc danych możliwych do pobrania, na przykład w ramach promocji, lub akcji weekendowych, gdzie minimalna ilośc danych możliwych do pobrania nie będzie mniejsza niż 30GB / 24 godziny.

3.3          Użytkownik Zarejestrowany z Kontem Premium

3.3.1          Zarejestrowany Użytkownik z płatnym Kontem Premium, na podstawie którego ma prawo do:

-       pobierania plików bez ograniczenia prędkości pobierania (Download);

-       nie czekania na rozpoczęcie pobierania  pliku;

-       pobierania plików bez ograniczenia czasowego oraz bez ograniczenia ich liczby (maksymalnie 20 plików jednocześnie);

-       maksymalny rozmiar wczytanego pliku to 10240MB (maksymalnie 20 plików jednocześnie);

-       kontynuowania przerwanego pobierania pliku;

-       maksymalny czas przechowywania pliku na Portalu wynosi 30 dni od dnia zakończenia czasu trwania Konta Premium, o ile Użytkownik w tym czasie nie wznowi Konta Premium. Pliki nie są usuwane przez okres 30 dni podczas trwania ważności konta premium i 30 dni po jego zakończeniu, co łącznie daje 60 dni przechowywania pliku dla konta Premium, po tym czasie, pliki mogą zostać usunięte.

-       maksymalna objętość danych pobranych w ciągu jednej doby (od godz. 0:00 do godz. 23:59) wynosi 33 GB*;

*Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego (w ustalonym przez niego czasie, bez informowania użytkowników serwisu)  zwiększenia maksymalnej ilośc danych możliwych do pobrania, na przykład w ramach promocji, lub akcji weekendowych, gdzie minimalna ilośc danych możliwych do pobrania nie będzie mniejsza niż 30GB / 24 godziny.

-       maksymalna przestrzeń do przechowywania danych dla jednego Użytkownika to 8TB.

3.3.2           Użytkownik ma prawo do zarejestrowania Konta Premium na czas ograniczony:

 

-        3 dni w cenie 6,99 zł

-        15 dni w cenie 18 zł

-        30 dni w cenie 29 zł

-        60 dni w cenie 50 zł

-        90 dni w cenie 65 zł

-        365 dni w cenie 260 zł

Double Premium

-        3 dni w cenie 13,90 zł

-        30 dni w cenie 57,99 zł

 Premium SMS:

-       24 godziny w cenie 7,38 zł brutto

-       3 dni w cenie 11,07 zł brutto

-       15 dni w cenie 20,91 zł brutto

 

3.3.3      Rejestracja Konta Premium jest zakończona z chwilą pomyślnego zakończenia płatności (poprzez zaksięgowanie wpłaty na rzecz Administratora).

3.3.6      Wyżej wymienione ceny dotyczą użytkowniów logujących się do serwisu z Polskiego adresu IP, według geolokalizacji. Dla użytkowników logujących się z innych krajów, ceny mogą się różnić i są odpowiednie dla danego kraju / waluty/ zgodnie z wyświetlaną informacją w zakładce Premium.

 

4.              Prawa i obowiązki Użytkownika

4.1          Użytkownicy mają prawo do korzystania z Portalu wyłącznie w celu magazynowania plików, których zawartość jest zgodna z przepisami prawnymi Republiki  Czeskiej, a w przypadku, gdy pliki stanowią dzieło autorskie w rozumieniu § 2 ustawy o prawie autorskim, Użytkownik ma prawo przechowywać takie pliki na Portalu jedynie w przypadku, że jest upoważniony do udostępniania tychże dzieł autorskich publiczności w rozumieniu  § 18 ustawy o prawie autorskim.

4.2          Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od magazynowania na Portalu w szczególności następujących plików:

-      takich, które swoją treścią lub sposobem wykorzystania naruszają prawa autorskie, prawa własności znaków towarowych lub prawa do innych przedmiotów własności przemysłowej osób trzecich;

-      takich, których treść ma znamiona przestępstwa (w szczególności zawierających pornografię dziecięcą, znęcanie się nad zwierzętami, podżegających do nienawiści wobec grupy osób, zniesławiających naród, grupę etniczną, rasę lub światopogląd);

-      propagujących ograniczanie praw i swobód człowieka;

-      podżegających do działalności przestępczej;

-      zawierających wirusy, konie trojańskie lub jakiekolwiek inne złośliwe oprogramowanie (malware), zdolne zagrozić sprzętowi komputerowemu Użytkowników lub Administratora;

-      takich, co do których ma świadomość, iż nie jest upoważniony do ich dalszego udostępniania osobom trzecim;

-      Oprogramowania, z wyjątkiem darmowego freeware, a i to jedynie jako obraz dysku (format ISO itp.).

4.3          Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia dobrego imienia Administratora lub Portalu, a także by Administrator Portalu ani inni Użytkownicy nie ponieśli żadnej materialnej lub niematerialnej szkody.

4.4          Dalej Użytkownik zobowiązuje się, że poprzez korzystanie z Portalu nie będzie propagował działalności przestępczej jakiegokolwiek charakteru, oraz że nie będzie jej w żaden sposób kryć, wspierać, akceptować lub nie będzie w żaden sposób takiej działalności wspomagać.

4.5          W przypadku, gdy Użytkownik Portalu dowie się o fakcie, że za pośrednictwem Portalu dochodzi  ze strony innych Użytkowników do czynności niezgodnych z prawem (w szczególności do naruszania prawa autorskiego lub do popełniania przestępstw), albo o takich faktach poweźmie uzasadnione podejrzenie, ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Administratora, a także współdziałania z Administratorem w sprawdzeniu tych faktów i podjęciu odpowiednich kroków.

4.6          Użytkownik nie ma prawa ingerowania w żaden sposób w strony internetowe Portalu, zmieniania tychże stron lub uniemożliwiania dostępu do nich innym użytkownikom, w szczególności wpływania na działanie Portalu poprzez oprogramowanie, ingerowania w bazę Użytkowników lub plików i pozyskiwania danych o innych Użytkownikach.

4.7          Użytkownik nie ma prawa do wykorzystywania Portalu do celów komercyjnych, do przesyłania niepożądanych ofert handlowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostało to uzgodnione z Administratorem.

 

5.              Prawa i obowiązki Admnistratora

5.1          Administrator odpowiada za właściwą drogę linku umieszczonego na Portalu do Pliku docelowego. Administrator nie odpowiada za treść plików magazynowanych za pośrednictwem Portalu, i nie ma obowiązku aktywnego nadzorowania treści plików i aktywnego wyszukiwania niezgodnych z prawem treści plików w rozumieniu § 6 ustawy nr 480/2004 Sb. (Dz. U.) o niektórych usługach spółek informatycznych. Za niezgodną z prawem treść plików Administrator odpowiada jedynie wtedy, gdy  nabył wiarygodną wiedzę o niezgodnym z prawem charakterze pliku lub postępowania Użytkownika związanego z tym plikiem i nie poczynił niezwłocznie kroków zmierzajacych do usunięcia pliku lub do zablokowania dostępu do niego innym Użytkownikom.

5.2          Użytkownik jest świadom tego, że Administrator ma prawo usunięcia z Portalu każdego pliku, przy czym nie ma obowiązku zawiadamiania Użytkownika o tym fakcie ani o powodach tego usunięcia. W przypadku, gdy Administrator w ramach Portalu prowadzi usługę forum dyskusyjnego, ma również prawo do usunięcia każdego postu Użytkownika.

5.3          W przypadku, gdy Użytkownik dopuści się naruszenia niniejszych Warunków, w szczególności obowiązku według art. 4., Administrator ma prawo do czasowego lub trwałego zablokowania lub usunięcia jego Konta Użytkownika oraz uniemożliwienia mu jakiejkolwiek ponownej rejestracji nowego Konta Użytkownika.

5.4          Administrator ma prawo wysyłania na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji ofert handlowych, dotyczących jego własnych usług i produktów oraz ofert nowych usług, przy czym Użytkownik udziela Administratorowi zgody na to poprzez akceptację niniejszych Warunków w sposób według art. 2.2.

5.5          Administrator ma prawo  do przekazania osobom uprawnionym (dysponentom praw autorskich występujących z roszczeniami na podst. § 40 ust. 1 lit. c) ustawy o prawie autorskim) oraz organom czynnym w postępowaniu karnym w ramach śledztwa wobec czynu związanego z użytkowaniem  Portalu, danych identyfikacyjnych Użytkowników.

5.6          Administrator ma prawo nadzorować przestrzeganie przez Użytkowników zakazu udostępniania hasła dostępu osobom trzecim, a w tym celu w każdej chwili wezwać Użytkowników do zmiany hasła dostępu.

5.7          Administrator ma prawo do publikowania na stronach Portalu reklamy własnej lub osób trzecich.

5.8          W przypadku, że Portal jest niedostępny dłużej niż 30% czasu, na jaki Użytkownik ma zarejestrowane Konto Premium, Administrator ma obowiązek zwrócić Użytkownikowi proporcjonalną część ceny rejestracji Konta Premium, której wysokość jest określona jako stosunek długości czasu rejestracji i długości okresu niedostępności Portalu.

 

6.              Odpowiedzialność za szkodę

6.1          Użytkownik odpowiada przed Administratorem za szkodę spowodowaną naruszeniem niniejszych Warunków, w szczególności w wyniku przechowywania na Portalu plików z niezgodną z prawem zawartością oraz w wyniku umyślnego naruszenia strony internetowej Portalu za pomocą oprogramowania.

6.2          Administrator ma prawo domagać się od Użytkownika pokrycia szkody w przypadkach według art. 6.1. w pełnej wysokości wraz z utraconym zyskiem.

6.3          Admnistrator nie odpowiada przed Użytkownikiem za szkodę spowodowaną:

6.3.1     niedostępnością Portalu lub nośników danych – końcowych przechowalni z zawartością plików;

6.3.2          stratą lub zniszczeniem przechowywanych plików;

6.3.3          usunięciem plików;

6.3.4          zablokowaniem lub likwidacją Konta Użytkownika;

6.3.5          identyfikacją Użytkowników przez osoby trzecie według art. 5.5. niniejszych Warunków.

6.4          Administrator odpowiada przed Użytkownikiem za niezwrócenie proporcjonalnej kwoty z ceny rejestracji Konta Premium w przypadku niedostępności Portalu według art. 5.8. niniejszych Warunków, a mianowicie do wysokości niezwróconej kwoty, do której Użytkownik ma prawo.

 

7.              Ochrona danych osobowych

 

7.1       Przez akceptację niniejszych Warunków według art. 2.2. Użytkownik udziela Administratorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na czas trwania rejestracji lub na czas przechowywania pliku Użytkownika na Portalu. Administrator ma prawo do przetwarzania danych Użytkowników w zakresie, w jakim są wymagane do rejestracji oraz do celów świadczenia usług i wypełniania obowiązków na podstawie niniejszych Warunków, w szczególności do celu stworzenia i prowadzenia Konta Użytkownika. Wobec danych osobowych Użytkowników Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu § 4 lit. J) ustawy nr 101/2000 Sb. (Dz. U.) o ochronie danych osobowych.

7.2          Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników także po zakończeniu okresu według art. 7.1.  w przypadku, gdy zlikwidował Konto Użytkownika według art. 5.3., albo gdy Użytkownik sam zlikwidował swoje Konto Użytkownika po tym, gdy dopuścił się naruszenia niniejszych Warunków.

7.3          Użytkownik ma prawo do pisemnego odwołania swojej zgody według art. 7.1. Warunków, w każdej chwili. W takim przypadku Administrator ma obowiązek likwidacji jego Konta Użytkownika i usunięcia wszystkich plików, przechowywanych na Portalu przez Użytkownika.

7.4          Administrator nie ma prawa przekazywania danych osobowych Użytkowników innym osobom, z wyjątkiem opracowujących, z którymi zawarł umowę pisemną o przetwarzaniu danych osobowych w rozumieniu § 6 ustawy o ochronie danych osobowych oraz z wyjątkiem przypadków według art. 5.5. niniejszych Warunków, lub innych przypadków, w których przekazanie danych osobowych nakazuje mu przepis prawa.

7.5          W przypadku, gdy Użytkownik przypuszcza, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niewłaściwie lub niezgodnie z przepisami prawa, ma prawo w rozumieniu § 21 ustawy o ochronie danych osobowych, domagać się od Administratora wyjaśnień, ewentualnie usunięcia niewłaściwej sytuacji. Administrator ma obowiązek poinformowania Użytkownika o krokach podjętych w celu naprawy niewłaściwego stanu.

 

8.              Postanowienia końcowe

8.1          Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 01.04.2014

8.2          Stosunki pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem regulują przepisy prawne Republiki Czeskiej, w szczególności ustawa nr 40/1964 Sb. (Dz. U.), kodeks cywilny, ustawa nr 121/2000 Sb. (Dz. U.), ustawa o prawie autorskim oraz ustawa nr 480/2004 Sb. (Dz. U.) o niektórych usługach spółki informatycznej. Administrator nie odpowiada za naruszenie przepisów prawnych państwa, którego obywatelami są Użytkownicy lub państwa, na którego terytorium przebywają Użytkownicy podczas korzystania z Portalu, w związku z użytkowaniem Portalu.

8.3          Administrator ma prawo do dokonania zmian w niniejszych Warunkach w dowolnym momencie, o czym ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Użytkowników na adres e-mail, podany w ramach rejestracji. Użytkownik udzieli Administratorowi swojej zgody poprzez następne zalogowanie się na Konto Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z nowym brzmieniem Warunków, nie ma prawa korzystania z Portalu i zalogowania się na swoje Konto Użytkownika.

8.4          Użytkownik i Administrator zobowiązują się do komunikowania za pośrednictwem wiadomości e-mail, przy czym adresem e-mail Użytkownika dla tych celów jest adres wprowadzony w ramach rejestracji, a adresem e-mail Administratora jest info@fileshark.pl

 

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, oraz zgodnie z Polityką Plików Cookies. Korzystając z tej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. ZAMKNIJ